KVKK

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz;
veri sorumlusu olarak Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)
tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin icra edilmesi, çalışanların iş akdi ve mevzuat kaynaklı
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için departmanlar
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi; ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili sözleşme süreçleri, hukuki talepler,
müşteri talepleri ve şikayetlerinin takibi ile ilgili süreçlerin yürütülmesi; ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için iş ortakları ve tedarikçiler ile olan ilişkilerin yönetimi, planlama ve
icrası; şirketimizin fiziksel güvenliğini sağlamak amacı ile, şirket yerleşkelerindeki açık ve
kapalı alanlarda görüntü kaydının tutulması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki
ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımız,
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili özel hukuk kişileri ve kanunen yetkili kamu
kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak
ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Söz konusu hukuki sebepler ile
toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle
Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve
en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından söz konusu ücret talep
edilebilecektir.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, kişisel veri işleme amacını ve söz konusu amaca
  uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı alıcı ve/veya alıcı gruplarını
  öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda, ilgili verilerin düzeltilmesini
  talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, söz
  konusu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve/veya kanunda
  öngörülen asgari sürenin sona ermesi durumunda veri sahibinin kişisel verileri imha
  edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
  zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
  kullanmak ile ilgili talebinizi, www.dofer.com.tr adresindeki formu doldurarak formun
  imzalı bir nüshasını Örnek Mahallesi, Turgut Özal 2 Bulvarı, No: 34 Altındağ/ANKARA
  adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya
  KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu
  doferyapimalzemeleri@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak
  iletebilirsiniz.

Dofer KVKK Politikası İçin Tıklayınız

Dofer KVKK Başvuru Formu İçin Tıklayınız