Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Kamuyu Bilgilendirme Politikası

 1. AMAÇ:

DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, ticarî sır niteliğindeki bilgiler haricindeki işe yönelik gelişmeleri, stratejilerini, hedef ve vizyonunu; yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla zamanında, eş zamanlı, anlaşılabilir, eksiksiz, doğru ve kesintisiz bir biçimde paylaşmak için şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemektedir.

 1. YETKİ ve SORUMLULUK:

DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili mevzuat ve düzenlemelerine azamî uyum sağlamak üzere gayret göstermektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II çerçevesinde, kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası hazırlanmış ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

 1. YÖNTEM ve ARAÇLAR:

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Kamuyu Bilgilendirme Politikası kapsamında, yetkili kurumlarla, kamuyla, yatırımcılarla ve hissedarlarla yapılan iletişimde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıdaki gibidir;

 • BİST’e iletilen özel durum açıklamaları,
 • Periyodik olarak BİST’e KAP aracılığıyla iletilen malî tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları,
 • Ara dönem ve dönem sonu faaliyet raporları,
 • Yazılı ve görsel basın açıklamaları,
 • Yatırımcı ve analistler ile yapılan toplantı ve görüşmeler,
 • Şirket internet sayfası (www.dofer.com.tr)

Yukarıda sıralanan yöntem ve araçlara yönelik esaslar aşağıda yer almaktadır.

 1. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nde belirtildiği üzere “İçsel Bilgi” ve “Sürekli Bilgi” tanımına giren ve Şirket’in BİST’de işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek veya haklarını kullanmalarına yönelik olarak önemli bir hususun ortaya çıkması halinde özel durum açıklaması hazırlanır. Özel durumların kamuya açıklanması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 No’lu Tebliği, Madde 6’da yer alan içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi maddesi saklı tutulur.

Özel durum açıklamaları Şirket imza sirkülerine göre yetkili kılınmış yönetici/yöneticiler tarafından imzalanır ve yukarıda tanımlanan hususun ortaya çıktığı gün elektronik ortamda KAP aracılığıyla BİST’e bildirilir. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanır.

 1. Malî Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketin malî tabloları ve dipnotları Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir. Malî tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben KAP aracılığıyla BİST’e iletilerek elektronik ortamda kamuya açıklanır. Ayrıca eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde Türkçe ve -lüzumunda- İngilizce olarak yayınlanır.

 1. Dönem Sonu Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan dönem sonu faaliyet raporları Genel Kurul toplantısından önce hissedarların incelemesine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır. BİST’e gönderilir.

 1. Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları

Şirket, ticarî faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarında, SPK’nın ilgili tebliğlerinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Yapılacak açıklamalar, içerik itibariyle BİST’e bildirilmesi gereken ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-5.1 Özel Durumlar Tebliği’nde düzenlenen konuları içeriyorsa, özel durum açıklamaları basın açıklaması yapılmadan önce KAP aracılığıyla BİST’e bildirilir. Görsel medyaya yapılan basın açıklamaları sadece Şirket tarafından tanımlanan kurumsal sözcü tarafından yapılır. Açıklamalar yapılmadan önce yapılacak açıklamanın içeriği incelenir ve SPK’nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket kamuyu bilgilendirme politikasına uygun olup olmadığı değerlendirilir.

 1. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Şirket gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve aracı kurum analistleri ile çeşitli toplantılara ve konferanslara mümkün olduğu ölçüde katılım sağlayarak yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili çaba sarf eder. Söz konusu toplantı ve görüşmelerde sektörel gelişmeleri, Şirket stratejilerini ve malî tabloların analitik açıklamalarını içeren birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilir, sorular cevaplanır.

Yapılan sunum ve sorulara verilen cevapların, ticarî sır niteliğinde olmayan bilgilerden oluşmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15-1 sayılı tebliğine uygun olmasına dikkat edilir.

 1. Şirket İnternet Sayfası

Kamunun aydınlatılmasında, kurumsal internet sitesi (www.dofer.com.tr) aktif olarak kullanılır. Kamuya yapılan açıklamalara ilişkin bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem de -lüzumunda- İngilizce olarak sunulmakta olup site içeriği SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde düzenlenmektedir.

Şirket kurumsal internet sitesinde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiler yayınlanır. İnternet sayfasında yer alan bilgiler temel olarak aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir:

 • Özel durum açıklamaları
 • Şirket hakkında genel bilgiler
 • Güncel ortaklık yapısı
 • Yönetim Kurulu ve denetçilerle ilgili ana sözleşme hükümleri
 • İmtiyazlı paylarla ilgili ana sözleşme hükümleri
 • Ana sözleşme
 • Ticaret sicil gazeteleri
 • Yönetim kurulu üyelerinin listesi
 • Şirket üst yönetim listesi
 • Denetim komitesi
 • Genel Kurul Tutanakları ve Hazirûn Cetveli
 • Periyodik Malî tablolar, dip notları ve bağımsız denetim raporları
 • Yıllık faaliyet raporları
 • Kamuyu bilgilendirme politikası
 • Kâr Dağıtım Politikası
 • Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri
 • Bilgi Toplumu Hizmetleri

Şirket’in kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bilgilerine ek olarak DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ticarî faaliyetleri ile üretilen tüm mal ve hizmetlere ilişkin bilgilere de yer verilmektedir.

 1. Beklenti ve Hedeflerin Açıklanması

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler kamuya Madde 3’te belirtilen yöntem ve araçlar kullanılarak açıklanabilir. Bu açıklamaların içeriğinde, beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların, beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. SPK’nın II-15.1 Tebliği’nin 10.Maddesi’nde belirtildiği üzere; geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Beklentilerin ve hedeflerin açıklanmasında söz konusu unsurların Şirket’in yetkili organlarınca karara bağlanmış olmasına dikkat edilir.

 1. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket, piyasada veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde SPK ve/veya BİST’den doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulu tarafından piyasada ve/veya internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmasına karar verildiği takdirde, yatırımcı ilişkileri kapsamında kullanılan araçlar vasıtasıyla gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulması sağlanır.

İ. Analist Raporları

Şirket hakkında hazırlanan analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve kurumsal internet sitesinde (www.dofer.com.tr) yayınlanmaz. Analist raporları doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış olan bilgiler kullanılmak suretiyle analist raporları gözden geçirilebilir.

 1. İDARÎ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdarî sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen kişilerdir. Ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticarî hedeflerini etkileyen idarî kararlar verme yetkisi olan kişiler de idarî sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçiler, koordinatörler, müdürler ve yöneticiler, şirketin her türlü iş ve faaliyetleriyle gelecekle ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, Merkezî Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezî Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulmuş olup sürekli olarak güncellenmekte ve ayrıca kurumsal internet sitesi aracılığıyla da yayınlanmaktadır.

 1. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticarî sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II–15.1 no’lu “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, CFO veya Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yönlendirilir.

 1. İÇSEL BİLGİ GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

İçsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirket tarafından alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları bilgilendirilir.

Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar ve doğrudan ya da dolaylı kullanamazlar. Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamazlar. Bu yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya iştirakleri ya da bağlı ortaklıklarına ait pay alım satım faaliyetinde bulunamaz.

Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesi Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve değişiklik olduğunda güncellenir. Şirket nam ve hesabına hareket edecek gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerde içsel bilgilerin korunmasına ilişkin hükümlere yer verilir. Listedeki kişiler, kamuya açıklanmamış içsel bilgileri aile üyeleri dâhil hiç kimseye açıklayamazlar ve BİST’de işlem gören Şirket payları ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış içsel bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler. İçsel bilgi ile ilgili yorum yapması veya üçüncü kişilere açıklama yapması halinde konu ile ilgili olarak Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirketin meşrû çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanması, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanması koşuluyla ertelenebilir. Ancak ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, derhal BİST’de özel durum açıklaması yapılır.

 1. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM

DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimi; bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler kurabilir.

 1. PİYASADA DOLAŞAN ASILSIZ HABERLER

DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Malî İşler ve Muhasebe Departmanı’na bildirilir. Malî İşler ve Muhasebe Departmanı bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirmesini yapar. Malî İşler ve Muhasebe Departmanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin 9.Maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST’den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.