Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Ücretlendirme Politikası

  1. KONU

İşbu Ücretlendirme Politikası (“Politika” veya “Ücretlendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK’n”) ile II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde, DOFER Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ve idarî sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

  1. AMAÇ

İşbu Ücretlendirme Politikası’nın amacı, Şirket tarafından uygulanacak ücretlendirme esaslarının, ilgili mevzuat, Şirket’in faaliyet ve stratejileri ile uyumlu şekilde belirlenmesini sağlamaktır. Şirketimiz, uzun vadeli hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu, alanında yetkin, performansı, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yöneticilerin elde tutulmasını destekleyecek adil bir ücret politikası benimsemeyi amaçlamaktadır.

III.ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca huzur hakkı verilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planları uygulanmaz. Yönetim kurulu üyelerine veya kurulacak komite üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek malî haklar konusunda genel kurul yetkilidir.