Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

 1. AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı; Şirket bünyesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda, Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 30 Ekim 2023 tarih ve 15 no’lu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi (“Komite”)’nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usûl ve esaslarını belirlemektir. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (Komite) amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

 1. YETKİ VE KAPSAM
 • Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
 • Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
 • Komite üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.
 • Komite, bu Yönetmeliğin yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu’na sunar.
 • Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda risk durumunu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

 1. KOMİTENİN YAPISI

Komite üyelerinin çoğunluğu Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

 1. KOMİTE TOPLANTILARI

Komite’nin toplantıları, Komite’nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla verilen görevin gerektirdiği sıklıkta ve Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları Kurumsal Yönetim Sekreteryası (“Sekreterya”) tarafından toplantı öncesinde dağıtılan gündeme bağlı olarak yapılacaktır. Komite toplantılarında alınan kararlar Sekreterya tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir. Bu bağlamda, her toplantı sonrasında, Komite’nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu’na sunulur. Toplantı tutanakları, Sekreterya’da saklanır. Komite telekonferans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde de toplanabilir.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirir.

 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komitenin görevleri;

 • Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak;

 • Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

 1. YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Bu yönetmelik üzerindeki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

 1. YÜRÜRLÜK

 Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı

Görevi

Bağımsızlık Durumu

Halit KIRATLI

Başkan

Bağımsız

Mustafa Coşkun KARADENİZ

Üye

Bağımsız

Yağmur DOĞAN

Üye

Bağımsız değil